Huisregels

Huisregels, varia en praktische richtlijnen

 • Er geldt een algemeen rookverbod binnen onze faciliteiten. Indien u buiten rookt, verzoeken wij u vriendelijke om de peuken te doven in de daartoe bestemde voorziening bij de hoofdingang.
 • het is verboden om eigen drank of voedsel mee te brengen dan wel te nuttigen in onze faciliteiten.
 • Het is ten allen tijde verboden om vreemde producten of toeslagstoffen in- of aan gelijk welk onderdeel van de whirlpools van VITALA BVBA (verder vermeld als VITALA) toe te voegen of aan te brengen.
 • Wanneer er zelfs ongewilde schade wordt toegebracht aan de faciliteiten van VITALA, behoudt VITALA zich het recht voor om corresponderende schadevergoedingen daarvoor te vorderen lastens de gebruikers of de bezoekers die de beschadiging hebben toegebracht en/of diegene die voor hen dient in te staan, dan wel en op eenvoudig vertoon van de overeenstemmende factuur, het aldus beschadigde of het beschadigde onderdeel op kosten van de gebruikers of de bezoekers en/of diegene die voor hen dient in te staan en die aan de oorzaak ervan liggen, onmiddellijk te doen herstellen mede teneinde aldus de schade zoveel als mogelijk te beperken.
 • De directie heeft het recht om elke persoon die een gevaar blijkt op te leveren voor de veiligheid en de gezondheid van de aanwezigen, de toegang tot de instelling te weigeren (dronkenschap, ordeverstoring, niet naleving van dit reglement, e.d.).
 • Dieren worden niet in de inrichting toegelaten.
 • Vitala BVBA kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het eventueel verlies of diefstal van persoonlijke voorwerpen tijdens een bezoek aan ons instituut.
 • Voor de reserveringen en behandelingen op zondag  rekenen wij een extra  zondagssupplement van 10%
 • Als u een gemaakte afspraak wenst te annuleren vragen wij u vriendelijk om met het volgende rekening te willen houden:
  • annuleringen kunnen alleen via het reserveringssysteem, per e-mail of per telefoon (niet via Whatsapp, Messenger of andere kanalen)
  • annuleringen tot 48 u op voorhand zijn gratis.
  • annuleert u minder dan 48u op voorhand of verwittigt u helemaal niet dan wordt de integrale prijs van de behandeling in rekening gebracht. Enkel mits het voorleggen van een geldig (dokters) attest en in samenspraak met Vitala BV kan een niet tijdige annulering aanvaard worden. 
  • ontvangen betalingen van voorschotten voor alle boekingen worden niet terugbetaald, maar de klant kan deze binnen een bepaalde tijdspanne opnemen als een tegoed, in samenspraak met Vitala bvba.
  • Voor de behandelingen in ons instituut en kapsalon rekenen wij een zondagssupplement van 10%

Toepasselijk recht

Het Belgisch intern recht is steeds van toepassing, eventuele geschillen worden bij voorkeur in der minne geregeld en op basis van redelijkheid en evenwichtige benadering, zo niet zullen de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement LEUVEN bevoegd zijn om van de geschillen en betwistingen van gelijk welke aard, kennis te nemen en erover te oordelen.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ newsletter_message }}

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x